Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Link-it BV en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Link-it BV heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.link-it.be en www.shop.link-it.be te wijzigen. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven overige bepalingen onverminderd van toepassing.

Leveringstermijn

Niet al onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar. De vermelde leveringstermijn is benaderend en niet bindend.
Elke vertraging door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, onkostenvergoeding of vervolging.

Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigt en verstuurd heeft, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken. Foutieve informatie waardoor een vlotte levering in het gedrang komt, is de verantwoordelijkheid van de koper. Als een pakket voor de tweede keer verzonden moet worden, doordat de koper een fout in het adres maakte, zijn de kosten van deze extra verzending(en) voor rekening van de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn of haar paswoord vertrouwelijk te houden om misbruik te voorkomen.

Deelleveringen

Indien een product tijdelijk is uitgeput, kan het voorkomen dat de bestelling in deelleveringen geschiedt.

Mijn bestelling is niet compleet of beschadigd, wat nu?
Indien je bestelling niet volledig of stuk is geleverd, zullen wij meteen het nodige doen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Garantie

De klant heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken.
Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- aan ons te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle toebehoren. De koopprijs wordt door ons aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen ons heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. De retourkosten van de verzending zijn voor rekening van de consument.
Garantie voor slijtageonderdelen en verkeerd gebruik Let op: garantieclaims kunnen gedurende de garantieperiode niet worden geaccepteerd voor producten zoals slijtagedelen waarvan de normale levensverwachting onder de bovengenoemde of wettelijke garantietermijn ligt. In het geval van oplaadbare batterijen bijvoorbeeld, gaan de prestaties bij normaal gebruik na zes (6) maanden achteruit, wat de reden is dat garantieaanspraken met betrekking tot oplaadbare batterijen, met name met betrekking tot hun prestaties, pas binnen zes (6) maanden na overdracht worden erkend. Om dezelfde redenen kunnen garantieaanspraken met betrekking tot de beeldkwaliteit van LCD-schermen na twaalf (12) maanden na de overdracht niet langer worden geaccepteerd.
Geen aanspraak op garantie voor Loxone producten die 1) door verkeerd gebruik, niet-naleving van de gebruikersinstructies in de bijgeleverde gebruikershandleiding en/of garantiekaart of servicekaart of ander misbruik van het product, zoals de werking van de contractgoederen samen met dergelijke apparaten of programma’s waarvan de compatibiliteit met ‘Loxone is Electronics ‘ niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is 2) door het product te wijzigen, 3) door reparatiepogingen door derden, dwz niet door ‘Loxone Electronics’ of door ‘Loxone Electronics’ aangewezen servicepartners, 4) door ten onrechte verzending of onjuist verpakken bij teruggave van het product aan ‘Loxone Electronics’ of een servicepartner van ‘Loxone Electronics’, of 5) die door het onjuist installeren van producten van externe providers (bijv. Geheugenmodules) zijn beschadigd of onbruikbaar geworden. Geen aanspraak of retour mogelijkheden voor Loxone software licenties. Garantie retourkosten van de verzending zijn voor rekening van de consument.

Aansprakelijkheid

Verkoper is, behoudens het beroep op garantie, op geen enkele wijze aansprakelijk en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade dan ook, hoe ook genaamd.

Prijzen

Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op het moment der koop en/of opdracht geldende prijzen.
Indien zich na de datum van de offerte prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van verhoging van rechten, accijnzen, transportkosten en/of wijziging in de valuta is verkoper gerechtigd die verhogingen door te berekenen aan de koper, doch heeft de koper het recht, voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, deze te annuleren.
De prijzen vermeld op de webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door de leverancier.
De verkoper behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

Service

Niet tijdig geannuleerde service-afspraken (minimum 24u op voorhand) worden aangerekend (minimum voorrijkosten €50).

Beschrijvingen en foto's

De verkoper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de verkoper de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De verkoper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan is uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De foto's kunnen afwijken van het origineel product. De koper op onze website is hier van op de hoogte door zich akkoord te verklaren met de voorwaarden zoals hier beschreven. 

Onbetaalde factuur

Onze leveringen en prestaties moeten, evenals de hieraan verbonden taksen, contant betaald worden tenzij anders werd bedongen. Op iedere achterstallige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum tot de dag van de volledige betaling een interest van 18% aangerekend worden; in dit verband wordt er een schadevergoeding van 20%  aangerekend echter met een minimum van € 250, ongeacht alle andere lasten en gerechtskosten.
De forfaitaire verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden in de boekhouding en het niet-beschikken over het verschuldigd bedrag.

Verzending buiten de EU

Ligt het afleveradres echter buiten de EU dan zal er 0% Belgische btw aangerekend worden en voegen we de juiste documenten toe om een goede inklaring mogelijk te maken voor de ontvanger.
Wij raden de geadresseerde wel aan dat hij zich op de hoogte stelt, via de website van de douane in zijn land, van de bijkomende kosten en voorwaarden verbonden aan het importeren van alcoholische dranken. De invoerrechten, lokale btw en de eventuele accijnzen zijn volledige ten koste van de geadresseerde.
Let echter wel op, dat bij het inbeslagneming of het uitvoerig controleren van een bestelling, wij niet verantwoordelijk zijn, aangezien dit buiten onze controle ligt. Uiteraard doen we er in dit geval alles aan om de levering zo spoedig en vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. In dergelijke situaties kan het tevens zijn dat de lokale autoriteiten, andere bevoegden, transporteurs en zo meer, toegang krijgen tot uw gegevens zoals die zijn ingegeven op onze website. In dat geval respecteren we de privacy wetgeving, maar zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derde partijen deze gegevens behandelen. In dergelijke gevallen raden we ook aan het lokale douanekantoor te contacteren voor meer duidelijkheid.

Verzending georganiseerd door de koper

De goederen reizen voor rekening en risico van de koper, indien deze zelf het transport organiseert. De verkoper heeft zijn leveringsplicht vervuld wanneer hij de goederen levert aan de door de koper genoemde vervoerder op het punt als overeengekomen. De overdracht van kosten en risico's gebeurt wanneer de vervoerder de goederen aanneemt.

Afdrukken